Speakers Group

ผศ.ดร.ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล

รศ.ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี

ผศ.ดร.ทพญ.อ้อยทิพย์ ชาญการค้า

ผศ.ทพญ.ภาพิมล ชมภูอินไหว

อ.ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ

ผศ.ดร.นพ.ทพ.สุทิน จินาพรธรรม

อ.ทพ.สิทธิชัย ตันติภาสวศิน

ผศ.ดร.นพ.ทพ.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร

ผศ.ดร.นพ.ทพ.ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์

ทพญ.ผลิกา เหลืองเรืองรอง

ทพ.อภิชัจ ทองทักษิณ

ผศ.ดร.ทพ.ธีรวัฒน์ โตสิริวัฒนพงศ์

ผศ.ดร.ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา

ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ

นพ.กรพรหม แสงอร่าม

พ.ต.หญิง พญ.รสินทรา เจริญยิ่ง

ผศ.ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย

ผศ.ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

ผศ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์

รศ.ดร.ทพ.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล

ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส

ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง

อ.ทพ.ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

ผศ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล

ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

คุณรชตะ อุ่นสุข

คุณนิมิตร์ เทียนอุดม

คุณกนกนันท์ วีริยานันท์

รศ.ดร.ทพ.เอกรัฐ ภัทรธราธิป

อ.ทพญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์

อ.ทพ.ปกิต ตุ้งสวัสดิ์

ผศ.นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า

ผศ.นพ.ทพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล

ผศ.ทพ.อานนท์ จารุอัคระ

อ.ทพญ.นัยนา บูรณชาติ

คุณชรรินชร เสถียร

ROOM 1
Time Title
08.45-09.00
พิธีเปิดการประชุม
09.00-11.00
มองรอบด้าน ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 1500 ppm

ผศ.ดร.ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล
รศ.ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี
ผศ.ดร.ทพญ.อ้อยทิพย์ ชาญการค้า
ผศ.ทพญ.ภาพิมล ชมภูอินไหว

11.00-12.00
Update on Early Treatment of Malocclusions

อ.ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ

12.00-13.30
การนำเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัททางทันตกรรม
13.30-16.30
Variety of Maxillofacial Surgery: The True Story

ผศ.ดร.นพ.ทพ.สุทิน จินาพรธรรม
อ.ทพ.สิทธิชัย ตันติภาสวศิน
ผศ.ดร.นพ.ทพ.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร
ผศ.ดร.นพ.ทพ.ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์

ROOM 2
Time Title
ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย Future of Operative Dentistry is DIGITAL
09.00-10.30
Why Digital Dentistry? Why Now?

ทพญ.ผลิกา เหลืองเรืองรอง

10.30-12.00
Intra Oral Scanner 101: ไขประตูสู่ทันตกรรมดิจิตอล

ทพ.อภิชัจ ทองทักษิณ

12.00-13.30
การนำเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัททางทันตกรรม
13.30-15.00
Updated Current CAD/CAM Esthetic Restorative Materials

ผศ.ดร.ทพ.ธีรวัฒน์ โตสิริวัฒนพงศ์

15.00-16.30
A Journey to the Bond between Tooth Structures and Materials for Digital Dentistry

ผศ.ดร.ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา

ROOM 3
Time Title
09.00-10.30
Sex Estimation Using Tooth

ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ

10.30-12.00
Non Technical Skills: Safety from Aviation to Dentistry

นพ.กรพรหม แสงอร่าม

12.00-13.30
การนำเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัททางทันตกรรม
13.30-16.30
Obstructive Sleep Apnea and Dentistry

พ.ต.หญิง พญ.รสินทรา เจริญยิ่ง
ผศ.ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย
ผศ.ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

ROOM 4
Time Title
การประกวดผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
09.00-09.15
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการตระหนักรู้ต่อการสูบบุหรี่ของสามเณรผ่านกระบวนการโฟโตวอยซ์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

ทพญ.อรพรรณ จันทรา

09.15-09.30
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: การพัฒนารูปแบบบูรณาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารร่วมกับพัฒนาการด้านความคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ทพญ.วนิตา มากล้น

09.30-09.45
ปัจจัย เงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแปรงฟันในเด็กอายุ 6-24 เดือน โดยผู้ดูแลเด็ก ในจังหวัดพังงา: การวิจัยแบบผสมผสาน

ทพ.นัชฒภัทร ปานอำพัน

09.45-10.00
Botulinum Toxin A (BTX-A) and Oral Appliance for Chronic Temporomandibular Disorders (TMDs) with Clenching and Sleep Bruxism: A Case Report

ทพญ.ทวิพร ลิมป์รัชตามร

10.00-10.15
Lacosamide for Trigeminal Neuralgia Patients with Human Leukocyte Antigen B*1502 (HLA-B*1502): A Case Series

ทพ.ปราโมทย์ ลาภพิเชษฐไพบูลย์

10.15-10.30
Management of Temporomandibular Disorders (TMDs) in Scleroderma Patient: A Case Report

ทพ.ชลธาร เกิดทอง

10.30-10.45
A Multidisciplinary Approach for Esthetic Improvement in Patient with Swimmer's Dental Erosion

ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล

10.45-11.00
Fracture Resistance of Cemented Resin-Matrix-Ceramic Blocks

ทพญ.มัลลิกา อนันตสายนนท์

11.00-11.15
The Effectiveness of Simple Flowcharts for Periodontal Diagnosis Based on the 2018 New Periodontal Classification

ทพญ.ศุภากานต์ ภักดีเศรษฐกุล

11.15-11.30
Alveolar Bone Loss and Healing in the Ligature-induced Periodontitis Model in Rats

ทพญ.วรินธร วิเชียรรัตน์

11.30-11.45
เปรียบเทียบความแนบสนิทของฐานฟันเทียมทั้งปากผลิตด้วยวิธีการสร้างต้นแบบเร็ว (พิมพ์สามมิติ) เมื่อวางชิ้นงานในมุมที่แตกต่างกัน: การศึกษาในห้องปฏิบัติการ

ทพญ.กัลยกร เจริญผล

11.45-12.00
Shaping Ability of Non-Adaptive and Adaptive Core Nickel-Titanium Single-file Systems with Supplementary File in Oval-shaped Canals Analyzed by Micro-Computed Tomography

ทพญ.ปาริชาต ฉินชิยานนท์

12.00-13.30
พักการนำเสนอผลงานวิจัย
13.30-13.45
ผลของเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ต่อการติดสีของวัสดุโพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน

ทพ.ปพน ภัทรกิจนิรันดร์

13.45-14.00
การประเมินสมรรถนะด้านความรู้และทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในการคัดกรองสุขภาพช่องปากและการกลืนในผู้สูงอายุ

ทพญ.พิไลวรรณ กองมา

14.00-14.15
การพัฒนาสื่อเพื่อการตรวจคัดกรองรอยโรคผิดปกติเสี่ยงมะเร็งช่องปากด้วยตนเองในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ทพญ.ทัศนี สลัดยะนันท์

14.15-14.30
Comparing Effect of Andrographis paniculata and Chlorhexidine Mouthwash on Anti-plaque and Anti-gingivitis

ทพ.พรหมภัคกร กุลธนอมรดิษฐ์

14.30-14.45
Model Fabrication for Practicing Manual Reduction of Temporomandibular Joint Dislocation

ทพญ.สุทัตตา ประจียชาติ

14.45-15.00
การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามล่างซี่ที่สองที่มีคลองรากฟันเป็นรูปตัวซี (C-Shaped canal) โดยใช้ไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมที่หมุนด้วยเครื่องกลในการขยายคลองรากฟัน

ทพญ.จิรัชญา สาธิตพิฐกุล

15.00-15.15
Effect of Smear Layer Pretreatment with Chemical Agents on Bond Strength of Universal Adhesives

ทพ.ธนวัฒน์ รวยดี

15.15-15.30
Compressive Fracture Resistance of CAD/CAM Ceramic Cemented on Dentin with Different Curing Modes

ทพญ.นันธิพร โพธิ์งาม

15.30-15.45
สภาวะในช่องปากของผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่มารับบริการในสถาบันราชานุกูลในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในปี 2563

ทพญ.พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

15.45-16.00
A Comparative Study of 2 Doses of Intraoral Botulinum Toxin A Injection in Post Traumatic Trigeminal Neuropathic Pain Patients

ทพญ.แพทริเซีย เดโยซ่า

WORKSHOP
Time Title
09.00-12.00
Deep Listening: Future Learning Skill

อ.ทพญ.นัยนา บูรณชาติ
คุณชรรินชร เสถียร